Par

Kim Daehyun

© Kim Daehyun
"A stammerer" (via)