© Taisia Korotkova
Le chêne sessile des Beaux-Monts, 2023 (Via).