© Kabashima Katsuichi & Oda Shôsei
Shôchan no Bôken (1923, via)